Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2011

ameliacook
ameliacook
4396 b7c6
Reposted fromheroiina heroiina viaelentarie elentarie
ameliacook
3419 fee2
Reposted fromyoursovest yoursovest viaelentarie elentarie
ameliacook
ameliacook
Reposted fromcelaeno celaeno viahimym himym
ameliacook
Reposted fromkagiebe kagiebe viaelentarie elentarie
ameliacook
4905 fd26
Reposted fromtru-skawka tru-skawka viaelentarie elentarie
ameliacook
Profesor pyta grupę, co w człowieku powiększa się 10 razy w okresie szczególnego pobudzenia fizycznego. Zaczyna od cichej, szarej myszki w pierwszym rzędzie, a ta zawstydzona szepcze:
- Wolałabym nie odpowiadać na to pytanie...
Profesor pyta więc kolegę obok mnie i po usłyszeniu poprawnej odpowiedzi (źrenica oka), kieruje się do szarej myszki, ze słowami:
- Po pierwsze, pani się nie przygotowała. Po drugie, pani pierwszy raz z mężczyzną będzie dla pani ogromnym zawodem.
— Akademia Medyczna w W-wie
Reposted fromkjuik kjuik viaelentarie elentarie

January 01 2011

ameliacook
3384 c469
Reposted fromdrozdzi drozdzi viamaraskowa maraskowa
ameliacook
7204 d434
Reposted fromkjuik kjuik viamaraskowa maraskowa
ameliacook
Reposted frompl pl viamaraskowa maraskowa
ameliacook
ameliacook
1621 a36d
Reposted fromczarny czarny viamaraskowa maraskowa
ameliacook
8088 8f01
Reposted fromenisha enisha viamaraskowa maraskowa
ameliacook
4348 2a3f
ameliacook
9873 614b
Reposted fromApriloNeil ApriloNeil viamaraskowa maraskowa
ameliacook

Counting

Reposted fromsawb sawb viamaraskowa maraskowa
4171 4d6a
Reposted fromleedonghae leedonghae viamaraskowa maraskowa
ameliacook
New Year 2011 in Sydney
ameliacook
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl